Certifikáty a protokoly

Certifikát vydaný VÚSAPL, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo potrvrdzuje zhodu uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami. Osvedčenie o zápise ochrannej známky TOPeco, 100 % recyklovateľný materiál a všetky výrobky z nich vyrobené. Protokol o skúške vydaný Technickým a skušobným ústavom stavebným n.o. hovorí o pevnosti materiálu v rôznych hrúbkach. Certifikované pracoviská TUKE-Technickej univerzity v Košiciach sa podieľali na ďalšom testovaní našich výrobkov a profilov rôznych rozmerov a tvarov. Firma vlastní certikáty vydané VÚSAPL, TOPeco ochrannú známku - TM trade mark, viacero protokolov o skúškach, testy rôznych metód v spolupráci s neziskovými organizáciami, školami zameranými na presné a relevantné testovanie, TUKE Technická univerzita v Košicach, RIS, enviromentalnými organizáciami a internetovými portálmi. Spoločnosť sa venuje študentom pri tvorbe diplomových prác a projektov, exkurzií vo výrobe a procesoch sa zúčastnili základné školy, odborné výsoké školy TUKE so zameraním na enviromentálnu stránku výučky, zúčastňujeme sa odborných konferencíí EuPC European Plastics Conventers, Brussel a šírime týmto našim prístupom k vzdelávaniu myšlienku potreby recyklovať. Technológia výroby je bezodpadová, všetky odpady, ktoré vznikajú pri výrobe opätovne recyklujeme.

 Poznatky z exkurzií študentov priamo v našej prevádzke napomáhajú vylepšovať sektor recyklácie plastov a výstupy priamo implementovať do praxe. Firma TOPlast, a.s. zabezpečila niekoľko prednášok pre škôlky, základné školy, vysoké školy až po profesionálnych vedcov zaoberajúcich sa ECO-EKO a enviro problematikou.

Niekoľko typov skúšok napr. Sharpy metóda hovoria o našej snahe zlepšovať kvalitu výrobkov a tým priespievať k spokojnosti zákazníkov. Tieto skúšky sú zároveň veľkým prínosom pre študentov a ich učiteľov pri poznávaní týchto chemických zlučenín a ich fyzikalných veličín. Našou aktivitou ponúkame priestory našej firmy ako učebnú pomôcku pri rozvíjaní znalostí. Taktiež sme vlastníkom ďakovného CERTIFIKÁTU od detí zo škôl, ktorým sa snažíme vyhovieť a ako dôkaz sme spracovali niekoľko tisíc kilogramov plastových vrchnákov z plastových fliaš a vykompenzovali našimi výrobkami.